OQl

쁁isBej@
1939.07.20@x
7
ē ................@
r{ ................@ ΐ쐹
................@ ΐ쐹
Be ................@ cߎO
y ................@ ؐM`
o................@c ݓY cMj [q

߂